گونالوپ تومرس 16 ساله نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 1 0 0 0.21 % 58
1394 1 1 0 0 0.16 % 76
مجموع 2 2 0 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یارتا مقدم ن گونالوپ تومرس کلارا تومرس 3 0 1 0 55 امیرضا اشرفی مقدم سید جمال میردهقان
2 آرتا راد ن گونالوپ تومرس کلارا تومرس 0 0 0 0