شهرت سزار 16 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یواس جی تی اس ن چهل ستون شهرت سزار 2 0 0 1 45 باشگاه آریا ترمه گردفرامرز سید احمد حسینی