توفنده 14 ساله نریان
کولار
گردباد
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 41 2 16 4.88% 96,900,000
بندرترکمن 6 0 1 0.00% 4,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 49 2 17 4.08% 101,400,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
از 38 تا 172 عیدمحمدوآشوربای ایگدری جلال ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 11 / 11 01:02.680 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1600 52.0 6 / 6 01:53.050 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری ابراهیم بدویزاده احمد پقه 1000 52.0 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1000 52.0 9 / 10 01:02.070 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1000 52.0 5 / 7 01:01.460 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1600 52.0 6 / 6 01:46.390 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عنایت اله قولرعطا 1600 52.0 6 / 6 01:48.810 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ابوطالب چاریزاده 1600 56.0 7 / 8 01:46.460 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 48 تا 108 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 5 01:00.500 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری جمشید جرجانی کمال دالی جه عطا 2200 52.0 6 / 7 02:25.800 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عنایت اله قولرعطا 1000 52.0 6 / 7 01:00.290 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالخالق چپرلی 1600 55.0 6 / 8 01:46.020 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 40 تا 100 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 8 01:01.050 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 54 تا 140 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1550 0.0 6 / 7 01:44.710 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 44 تا 72 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1000 0.0 4 / 5 01:00.960 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری جلال ایری قربان محمد اودک 1000 56.0 4 / 4 01:02.760 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 44 تا 64 عیدمحمدوآشوربای ایگدری جلال ایری ستار مهرانی 1500 0.0 4 / 6 01:34.980 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
از 54 تا 248 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمود قولرعطا 1000 0.0 5 / 6 00:58.180 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1389/04/05
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمود قولرعطا 1600 52.0 5 / 6 01:45.980 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 38 تا 140 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:00.380 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبداله قولرعطا 1550 52.0 5 / 7 01:41.750 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 44 تا 248 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمد خوجملی 1550 0.0 3 / 5 01:44.970 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 44 تا 248 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی فیض الله رجال 1000 0.0 8 / 8 01:00.990 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی یاسر جرجانی 2200 54.0 5 / 8 02:21.810 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 46 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 6 01:01.870 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
از 46 تا 96 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمود قولرعطا 1550 0.0 1 / 11 01:45.390 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 40 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1500 0.0 4 / 7 01:45.180 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 38 تا 58 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 9 00:59.600 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
هندیکاپ عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عبدالناصر قزل 1600 54.0 3 / 6 01:46.263 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 24 تا 78 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1550 0.0 5 / 8 01:46.020 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
28-40 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:01.160 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 2 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمد خوجملی 1600 0.0 3 / 10 01:42.750 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 18 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 4 / 12 01:04.060 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 26 تا 60 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمد خوجملی 1700 0.0 3 / 9 01:51.050 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 12 تا 58 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ستار مهرانی 1550 0.0 2 / 11 01:44.970 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 20 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:00.450 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
از 16 تا 96 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی یاسر جرجانی 1600 0.0 3 / 10 01:45.700 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 18 تا 96 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عید محمد غراوی 1550 0.0 6 / 11 01:43.580 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 20 تا 60 عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی طاهر ایگدری 1000 0.0 9 / 12 01:06.040 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
از 12 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته یاسر جرجانی 2200 0.0 4 / 8 02:28.280 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
از 12 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1700 0.0 2 / 10 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 12 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 12 01:01.492 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/22
از 8 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1550 0.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 16 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 4 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته بایرام محمد ایری 1000 0.0 3 / 8 01:02.140 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1387/03/31
از 10 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته بایرام محمد ایری 1600 0.0 5 / 10 01:49.850 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 0 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1500 0.0 9 / 12 01:45.170 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
از 12 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/26
از 0 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 9 01:41.680 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
از 4 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0.0 7 / 12 01:03.590 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
از 2 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 10 01:01.680 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/23
از 0 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1650 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
از 0 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 3 / 10 01:04.930 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/09
از 0 تا 54 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عبدالرحمن کلته 1000 0.0 -