سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
فاتح و انیس بزبونه آق اویلی بزمونه رامین کر 1000 53 12 01:04.360
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 8 01:03.690
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1700 0 5 01:48.970
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1700 0 4 01:50.040
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 2 01:03.410
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 3 01:02.030
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1600 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1600 0 4 01:45.060
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1600 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1550 0 1 01:39.970
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 10 01:06.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1000 0
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1000 0
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
عبدالمنان تراج آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 8 01:04.240
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
فاتح خداوردیان محمد بزمونه 1600 0
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1550 0 7 01:46.640
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عنایت اله قولرعطا 1000 0 6 01:03.380
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 0 8 01:00.730
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
فاتح خداوردیان محمد بزمونه یاسر جرجانی 1000 0 1 01:01.120