سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
فاتح و انیس بزبونه آق اویلی بزمونه رامین کر 1000 53 12 1:04.36
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 8 1:03.69
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1700 5 1:48.97
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1700 4 1:50.04
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 2 1:03.41
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 3 1:02.03
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1600 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1600 4 1:45.06
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1600
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1550 1 1:39.97
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 10 1:06.86
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1000
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 1000
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
عبدالمنان تراج آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 8 1:04.24
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
فاتح خداوردیان محمد بزمونه 1600
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1550 7 1:46.64
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عنایت اله قولرعطا 1000 6 1:03.38
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
فاتح خداوردیان محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 8 1:00.73
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
فاتح خداوردیان محمد بزمونه یاسر جرجانی 1000 1 1:01.12