هانهل 10 ساله مادیان
آگوگ
هایده
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 3 9.09% 29,800,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 13,000,000
مجموع 14 2 4 14.29% 42,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
عبدالخالق رهنی رامین کر 1000 53.0 12 / 12 01:04.360 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
عبدالخالق رهنی یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 11 01:03.690 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
عبدالخالق رهنی یاسر جرجانی 1700 0.0 5 / 7 01:48.970 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
عبدالخالق رهنی یاسر جرجانی 1700 0.0 4 / 7 01:50.040 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/08
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 10 01:03.410 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 12 01:02.030 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
آق اویلی بزمونه بی نام 1600 50.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1600 0.0 4 / 9 01:45.060 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
آق اویلی بزمونه بی نام 1600 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1550 0.0 1 / 11 01:39.970 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0.0 10 / 11 01:06.860 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
آق اویلی بزمونه بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
آق اویلی بزمونه بی نام 1000 0.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
آق اویلی بزمونه یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 8 01:04.240 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
محمد بزمونه بی نام 1600 0.0 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 7 / 10 01:46.640 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
محمد بزمونه عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:03.380 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
محمد بزمونه عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 8 / 12 01:00.730 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
محمد بزمونه یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:01.120 -