سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
قربان محمددوجی یوسف کلته عبدالناصر قزل 1700 50 6 01:51.220
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
قربان محمددوجی یوسف کلته عبدالناصر قزل 1000 50 7 01:02.740
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 0 1 01:48.340
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 0 2 01:52.110
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 0 5 01:02.560
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1550 0 5 01:41.150
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 0 1 01:02.940
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج گراد دوجی سلیمان اونق ستار مهرانی 1000 0 4 01:01.570
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
حاج گراد دوجی سلیمان اونق یاسر جرجانی 1000 0 7 01:02.840
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق عبداله قولرعطا 1000 0 7 01:02.600
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0 7 01:02.990
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0 2 01:02.580
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
حاج گراد دوجی خلیل اونق علی اونق 1000 0 5 01:03.120