آی سا 10 ساله مادیان
راک ست
حمیرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 2 4 18.18% 47,000,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 13 2 4 15.38% 47,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
یوسف کلته عبدالناصر قزل 1700 50.0 6 / 9 01:51.220 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
یوسف کلته عبدالناصر قزل 1000 50.0 7 / 9 01:02.740 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 0.0 1 / 7 01:48.340 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 0.0 2 / 10 01:52.110 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 / 9 01:02.560 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
گراد دوجی عبدالناصر قزل 1550 0.0 5 / 11 01:41.150 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 6 01:02.940 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
سلیمان اونق ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 8 01:01.570 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
سلیمان اونق یاسر جرجانی 1000 0.0 7 / 10 01:02.840 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
آنه قربان اونق عبداله قولرعطا 1000 0.0 7 / 10 01:02.600 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0.0 7 / 10 01:02.990 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0.0 2 / 12 01:02.580 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
خلیل اونق علی اونق 1000 0.0 5 / 11 01:03.120 -