سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
قربان محمددوجی یوسف کلته عبدالناصر قزل 1700 50 6 1:51.22
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
قربان محمددوجی یوسف کلته عبدالناصر قزل 1000 50 7 1:02.74
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 1 1:48.34
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1700 2 1:52.11
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 5 1:02.56
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1550 5 1:41.15
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
حاج گراد دوجی گراد دوجی عبدالناصر قزل 1000 1 1:02.94
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج گراد دوجی سلیمان اونق ستار مهرانی 1000 4 1:01.57
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
حاج گراد دوجی سلیمان اونق یاسر جرجانی 1000 7 1:02.84
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق عبداله قولرعطا 1000 7 1:02.60
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 7 1:02.99
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
حاج گراد دوجی آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 2 1:02.58
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
حاج گراد دوجی خلیل اونق علی اونق 1000 5 1:03.12