سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
امین جاهد کسه عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 57 1  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
امین جاهد کسه عوض خوجملی یاسر جرجانی 1000 55 1 1:05.39
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
امین جاهد کسه عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1650 53 1 1:53:11
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
مرحوم اسماعیل وعیسی افروز عوض خوجملی علی رجال 1600 50 1 1:52.74
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1000 2 1:06.23
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 2200 53 2 2:40.71
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1600 1 1:56.43
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1550 2 1:57.90
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1000 1 1:08.19
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
امین جاهد کسه عوض خوجملی عنایت اله قولرعطا 1000 9 1:17.23