سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
امین جاهد کسه عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 57 1
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
امین جاهد کسه عوض خوجملی یاسر جرجانی 1000 55 1 01:05.390
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
امین جاهد کسه عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده 1650 53 1 01:53.110
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
مرحوم اسماعیل وعیسی افروز عوض خوجملی علی رجال 1600 50 1 01:52.740
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1000 0 2 01:06.230
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 2200 53 2 02:40.710
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1600 0 1 01:56.430
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1550 0 2 01:57.900
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
امین جاهد کسه عوض خوجملی سلیم خوجملی 1000 0 1 01:08.190
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
امین جاهد کسه عوض خوجملی عنایت اله قولرعطا 1000 0 9 01:17.230