گلالک 11 ساله مادیان
طاغن
نازقوش
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 5 8 55.56% 100,500,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 22,000,000
مجموع 10 6 9 60.00% 122,500,000