سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 1 01:00.330
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 1 01:00.340
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1600 52 2 01:49.010
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 1 01:01.470
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
سیداحمد موسوی ایران توسعه کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:01.430
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1000 0
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 3 01:00.080
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 3 01:02.000
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
سیداحمد موسوی ایران توسعه عنایت اله قولرعطا 1000 0 2 01:03.520
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 0 4 01:06.790