سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 1 1:00.33
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/17
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 1 1:00.34
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1600 52 2 1:49.01
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 1 1:01.47
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
سیداحمد موسوی ایران توسعه کمال دالی جه عطا 1000 1 1:01.43
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
سیداحمد موسوی ایران توسعه 1000
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 3 1:00.08
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 3 1:02.00
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
سیداحمد موسوی ایران توسعه عنایت اله قولرعطا 1000 2 1:03.52
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 4 1:06.79