فایراستار 12 ساله مادیان
کرنیگی
استرایک فایر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 9 0.00% 55,800,000
تهران 7 0 5 0.00% 45,700,000
مجموع 18 0 14 0.00% 101,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی یاسر جرجانی 1600 55.0 2 / 6 01:41.390 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 50.0 4 / 5 01:00.410 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی 1000 52.0 3 / 5 01:01.860 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی 1400 52.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی امین محمدی 1000 53.0 3 / 5 01:00.390 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 57.0 2 / 6 01:00.080 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
زنده یاد حاج محمدجواد رادان سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی 1400 0.0 6 / 6 01:33.830 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1390/06/18
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی فیض الله رجال 1000 50.0 2 / 5 01:00.050 -
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
از 14 تا 90 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی 1000 0.0 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی یاسر جرجانی 1600 51.0 2 / 7 01:40.030 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی متین آموت 1600 53.0 2 / 6 01:39.980 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی 1600 50.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/01
از 8 تا 44 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 2 / 5 01:39.030 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 14 تا 60 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 4 00:59.320 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی متین آموت 2200 50.0 4 / 8 02:24.500 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی نادر صالح پور 1600 50.0 3 / 5 01:44.910 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
هندیکاپ سیدعماد وعلی میرمحمدعلی عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 3 / 8 00:59.070 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
از 0 تا 90 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 7 00:59.740 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
از 4 تا 90 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 4 00:59.160 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 0 تا 90 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
از 0 تا 90 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 7 01:01.600 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
از 6 تا 60 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 4 / 6 01:03.470 -