بتیس 11 ساله مادیان
بلک لیست
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 4 11 28.57% 137,100,000
تهران 4 0 3 0.00% 19,950,000
مجموع 18 4 14 22.22% 157,050,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 52.0 3 / 5 01:43.680 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
تویلی قربانی ستار مهرانی 1600 52.0 3 / 3 01:41.360 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 6 / 9 01:00.940 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
تویلی قربانی بی نام 1400 56.0 3 / 6 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
تویلی قربانی آق اویلی بشگرد 1400 55.0 3 / 5 01:32.850 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
عید قلی قربانی فیض الله رجال 1000 57.0 4 / 6 01:01.360 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 50.0 2 / 8 01:44.160 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54.0 1 / 7 01:39.270 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
تویلی قربانی یاسر جرجانی 1600 54.0 2 / 5 01:40.100 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 52.0 1 / 5 01:45.090 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 3 / 5 01:39.640 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 4 00:59.250 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 2200 50.0 1 / 8 02:22.880 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1600 51.0 5 / 5 01:45.320 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1000 52.0 1 / 8 00:58.440 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
تویلی قربانی عید محمد غراوی 1000 0.0 4 / 7 01:00.080 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
تویلی قربانی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 4 00:59.140 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
تویلی قربانی نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 7 01:01.870 -
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
تویلی قربانی بی نام 1000 0.0 -