سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 52 3 1:43.68
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی ستار مهرانی 1600 52 3 1:41.36
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 6 1:00.94
هفته هفتم تابستانه - تهران
1390/07/22
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی 1400 56 3  
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی آق اویلی بشگرد 1400 55 3 1:32.85
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
گلنارسادات میرمحمدعلی عید قلی قربانی فیض الله رجال 1000 57 4 1:01.36
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 50 2 1:44.16
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54 1 1:39.27
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی یاسر جرجانی 1600 54 2 1:40.10
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 52 1 1:45.09
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 3 1:39.64
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 2 0:59.25
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 2200 50 1 2:22.88
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1600 51 5 1:45.32
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عبداله قولرعطا 1000 52 1 0:58.44
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1000 4 1:00.08
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی نادر صالح پور 1000 2 0:59.14
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی 1000
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی نادر صالح پور 1000 3 1:01.87
هفته اول تابستانه - تهران
1389/06/05
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی 1000