سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0 8 01:04.390
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 0 1 01:02.040
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0 9 01:09.190