طلای بندر 10 ساله مادیان
آگوگ
سوپربندر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 15,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 1 1 33.33% 15,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0.0 8 / 11 01:04.390 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 10 01:02.040 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0.0 9 / 10 01:09.190 -