سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 8 1:04.39
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/18
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 1 1:02.04
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
محمد جواد طلایی نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 9 1:09.19