بیونسه 10 ساله مادیان
دلرد
میس وریتی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 11,050,000
تهران 3 1 2 33.33% 17,450,000
مجموع 5 1 4 20.00% 28,500,000