اکسلنس 10 ساله مادیان
Exced& excel
جنویلی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
تهران 5 3 4 60.00% 91,000,000
مجموع 5 3 4 60.00% 91,000,000