اندی ماری 10 ساله مادیان
سوبیسکی
آندالوزا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 5 50.00% 90,350,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 12,500,000
تهران 1 1 1 100.00% 23,000,000
مجموع 9 4 7 44.44% 125,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 4 / 9 00:57.360 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 55.0 2 / 7 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50.0 6 / 11 01:48.790 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53.0 1 / 6 01:37.830 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50.0 1 / 5 01:46.360 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 6 00:59.796 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
مجید صالح پور بی نام 1700 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 6 01:01.190 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 0.0 3 / 8 01:44.340 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 6 01:02.490 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
نورمحمد اونق بی نام 1000 0.0 -