سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 4 0:57.36
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 55 2  
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50 6 1:48.79
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53 1 1:37.83
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50 1 1:46.36
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 3 0:59.796
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
جعفر عابدینی مجید صالح پور 1700
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 1 1:01.19
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 3 1:44.34
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 1 1:02.49
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
جعفر عابدینی نورمحمد اونق 1000