سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 4 00:57.360
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 55 2
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50 6 01:48.790
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53 1 01:37.830
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 50 1 01:46.360
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 3 00:59.796
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
جعفر عابدینی مجید صالح پور 1700 0
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 01:01.190
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 0 3 01:44.340
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
جعفر عابدینی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 01:02.490
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
جعفر عابدینی نورمحمد اونق 1000 0