تیزسکرت 12 ساله مادیان
Tiznow
ReneeSecret
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 3 0.00% 15,750,000
مجموع 8 0 3 0.00% 15,750,000