پراخت 13 ساله نریان
لاچین
آهودشت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 4,250,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 3,900,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 2,550,000
مجموع 13 0 4 0.00% 10,700,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی عبداله قولرعطا 2200 52.0 6 / 6 02:50.630 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 0 تا 30 پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی 1500 0.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 10 تا 30 پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:09.990 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
از 0 تا 10 پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:09.460 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 3 / 10 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی محمود قولرعطا 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی 1550 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر تاشجان توفیقی نژاد عبدالناصر قزل 1000 0.0 10 / 10 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر تاشجان توفیقی نژاد 1000 0.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر تاشجان توفیقی نژاد عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 4 / 9 01:11.100 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1387/07/26
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر تاشجان توفیقی نژاد 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1387/05/11
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر عثمان تاجی زاده یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:09.280 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر عثمان تاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 9 01:12.970 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1387/04/14
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر عثمان تاجی زاده عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 8 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
بومي-محلي پرورش اسب یاسین یاسر عثمان تاجی زاده احمد پقه 1000 0.0 7 / 9 01:15.720 -