روفیان 10 ساله نریان
آرماق
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
حکیم بردی اندروا بی نام 1000 0.0 -