بایداق 10 ساله نریان
آرش
گلستان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 21 9 15 42.86% 419,000,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 59,250,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 6,000,000
مجموع 25 10 18 40.00% 484,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 2200 59.0 7 / 8 02:50.070 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1200 58.0 1 / 8 01:18.980 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 57.0 1 / 8 01:06.370 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 58.0 8 / 8 01:57.680 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
عبدالرحیم چپرلی رامین آق آتابای 1000 57.0 1 / 10 01:11.350 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1000 58.0 4 / 8 01:09.520 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1200 57.0 1 / 7 01:23.020 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/28
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1700 58.0 4 / 7 02:05.460 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 56.0 1 / 6 01:09.750 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 54.0 1 / 6 01:05.450 -
هفته بیست و یکم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/29
عبدالرحیم چپرلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 54.0 3 / 5 01:10.220 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53.0 2 / 6 01:48.980 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1550 54.0 5 / 5 01:57.640 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 54.0 2 / 5 01:06.560 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53.0 2 / 6 01:53.530 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 53.0 2 / 5 01:08.410 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1000 52.0 -
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
عبدالرحیم چپرلی عبدالرحیم آرامیده 1700 52.0 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 3 / 9 01:03.790 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
عبدالرحیم چپرلی بی نام 1600 54.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1650 53.0 2 / 6 01:55.420 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 53.0 2 / 5 01:52.880 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1700 54.0 4 / 7 02:05.420 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 8 01:05.640 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
عبدالرحیم چپرلی عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 7 01:06.180 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 0.0 1 / 9 01:57.750 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 9 01:08.790 -