سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 2200 59 7 2:50.07
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1200 58 1 1:18.98
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 57 1 1:06.37
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 58 8 1:57.68
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی رامین آق آتابای 1000 57 1 1:11.35
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1000 58 4 1:09.52
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1200 57 1 1:23.02
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/28
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1700 58 4 2:05.46
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 56 1 1:09.75
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 54 1 1:05.45
هفته بیست و یکم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/29
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 54 3 1:10.22
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53 2 1:48.98
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1550 54 5 1:57.64
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 54 2 1:06.56
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53 2 1:53.53
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 53 2 1:08.41
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 52
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالرحیم آرامیده 1700 52  
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52 3 1:03.79
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1650 53 2 1:55:42
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 53 2 1:52.88
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1700 54 4 2:05.42
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 1 1:05.64
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالناصر قزل 1000 1 1:06.18
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 1 1:57.75
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 1 1:08.79