سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ابوطالب چاریزاده 2200 59 7 02:50.070
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1200 58 1 01:18.980
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 57 1 01:06.370
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 58 8 01:57.680
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی رامین آق آتابای 1000 57 1 01:11.350
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1000 58 4 01:09.520
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احسان نظر پور 1200 57 1 01:23.020
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/28
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1700 58 4 02:05.460
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/08/23
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 56 1 01:09.750
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی آرمین آق آتابای 1000 54 1 01:05.450
هفته بیست و یکم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/29
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 54 3 01:10.220
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53 2 01:48.980
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1550 54 5 01:57.640
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 54 2 01:06.560
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1550 53 2 01:53.530
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 53 2 01:08.410
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 52
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالرحیم آرامیده 1700 52
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:03.790
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1600 54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1650 53 2 01:55.420
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 53 2 01:52.880
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1700 54 4 02:05.420
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0 1 01:05.640
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالناصر قزل 1000 0 1 01:06.180
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 0 1 01:57.750
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0 1 01:08.790