سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
قربان حاجی کلته رحیم بردی مهرانی 1000 50
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم محمد خوجملی 1000 50 8 01:04.720
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم 1700 50
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1600 50
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 50 6 01:05.040
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 0 4 01:06.310
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم 1700 0 8 01:57.160
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
قربان حاجی کلته رضا تیرغم متین آموت 1000 0 9 01:04.960
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی متین آموت 1000 0 5 01:02.640
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی ابوطالب چاریزاده 1000 0 7 01:05.980
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی کمال دالی جه عطا 1000 0 11 01:06.160
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
قربان حاجی کلته خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 0 10 01:05.250
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
نورداده کلته خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 0 1 01:02.570
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
نورداده کلته خلیل جاهدی محمد خوجملی 1000 0 11 01:11.470