سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
قربان حاجی کلته رحیم بردی مهرانی 1000 50
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم محمد خوجملی 1000 50 8 1:04.72
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم 1700 50
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1600 50  
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 50 6 1:05.04
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 4 1:06.31
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
قربان حاجی کلته قربان دردی تیرغم 1700 8 1:57.16
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
قربان حاجی کلته رضا تیرغم متین آموت 1000 9 1:04.96
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی متین آموت 1000 5 1:02.64
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی ابوطالب چاریزاده 1000 7 1:05.98
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
حاجی محمد کلته خلیل جاهدی کمال دالی جه عطا 1000 11 1:06.16
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
قربان حاجی کلته خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 10 1:05.25
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
نورداده کلته خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 1 1:02.57
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
نورداده کلته خلیل جاهدی محمد خوجملی 1000 11 1:11.47