آلباتراس 10 ساله مادیان
گریکاس
آدلا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 1 10.00% 14,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 12 1 1 8.33% 14,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 50.0 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
قربان دردی تیرغم محمد خوجملی 1000 50.0 8 / 12 01:04.720 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
قربان دردی تیرغم بی نام 1700 50.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 1600 50.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 50.0 6 / 12 01:05.040 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
قربان دردی تیرغم بهزاد قلیخانی 1000 0.0 4 / 7 01:06.310 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
قربان دردی تیرغم بی نام 1700 0.0 8 / 10 01:57.160 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
رضا تیرغم متین آموت 1000 0.0 9 / 11 01:04.960 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
خلیل جاهدی متین آموت 1000 0.0 5 / 8 01:02.640 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1390/04/10
خلیل جاهدی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 7 / 7 01:05.980 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
خلیل جاهدی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 11 / 11 01:06.160 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 0.0 10 / 10 01:05.250 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
خلیل جاهدی موسی قلرعطا 1000 0.0 1 / 9 01:02.570 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
خلیل جاهدی محمد خوجملی 1000 0.0 11 / 11 01:11.470 -