الوسیوترادر 13 ساله نریان
Elusive Quality
Kumari Conlinent
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 5 6 83.33% 151,750,000
مجموع 6 5 6 83.33% 151,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
ریوکالکشن مایل کاپ سردار نعمت الله حکیم رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1700 58.0 1 / 8 01:43.860 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
ریوکالکشن اسپیدکاپ باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 58.0 2 / 6 00:59.520 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
هندیکاپ باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1600 58.0 1 / 5 01:38.600 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
هندیکاپ باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 57.0 1 / 5 00:57.390 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
هندیکاپ باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 56.0 1 / 7 00:56.370 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
هندیکاپ باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 1 / 6 00:57.100 -