الوسیوترادر 12 ساله نریان
Elusive Quality
Kumari Conlinent
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 5 6 83.33% 151,750,000
مجموع 6 5 6 83.33% 151,750,000