سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
مجید کلته یوسف کلته نادر صالح پور 1700 50 6  
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
اسماعیل کلته یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50 8 1:01.07
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 1:01.25
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته 1000 50 5 1:00.53
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
محمود میری نژاد یوسف کلته امیر مختومی 1600 50 5 1:44.03
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 50 5 1:01.97
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 50 9 1:05.13
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته قربان محمد اودک 1000 50 9 1:03.36
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته قربان محمد اودک 1600 50 6 1:45.13
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
ناز دردی کلته یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1600 6 1:47.52
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
ناز دردی کلته یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 3 1:04.52
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
نازمجمد کلته جلال اراز نژاد یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 5 1:02.05
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
نورمحمد مکاری یوسف کلته هادی یمرعلی 1000 9 1:04.25
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاج عبدالحمید گوگلانی یوسف کلته امیر مختومی 1500 2 1:37:78
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حاج عبدالحمید گوگلانی یوسف کلته امیر مختومی 1000 5 1:02.30
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 1 1:00.63
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
یوسف کلته یوسف کلته عبداله قولرعطا 1000 3 1:04.25
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
یوسف کلته یوسف کلته امیر مختومی 1000 7 1:06.02