سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
مجید کلته یوسف کلته نادر صالح پور 1700 50 6
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
اسماعیل کلته یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50 8 01:01.070
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:01.250
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته 1000 50 5 01:00.530
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
محمود میری نژاد یوسف کلته امیر مختومی 1600 50 5 01:44.030
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 50 5 01:01.970
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 50 9 01:05.130
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته قربان محمد اودک 1000 50 9 01:03.360
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
دانیال کلته _مبین سرداری یوسف کلته قربان محمد اودک 1600 50 6 01:45.130
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
ناز دردی کلته یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1600 0 6 01:47.520
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
ناز دردی کلته یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 0 3 01:04.520
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
نازمجمد کلته جلال اراز نژاد یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 0 5 01:02.050
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
نورمحمد مکاری یوسف کلته هادی یمرعلی 1000 0 9 01:04.250
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
حاج عبدالحمید گوگلانی یوسف کلته امیر مختومی 1500 0 2 01:37.780
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حاج عبدالحمید گوگلانی یوسف کلته امیر مختومی 1000 0 5 01:02.300
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته امیر مختومی 1000 0 1 01:00.630
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
یوسف کلته یوسف کلته عبداله قولرعطا 1000 0 3 01:04.250
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
یوسف کلته یوسف کلته امیر مختومی 1000 0 7 01:06.020