سیلای 9 ساله مادیان
مجید کلته
یوسف کلته
لهن گرین
لیلی2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 9,300,000
بندرترکمن 6 1 2 16.67% 24,250,000
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 18 1 4 5.56% 33,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/19
یوسف کلته نادر صالح پور 1700 50.0 6 / 10 -
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 8 / 10 01:01.070 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 8 01:01.250 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
یوسف کلته بی نام 1000 50.0 5 / 10 01:00.530 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
یوسف کلته امیر مختومی 1600 50.0 5 / 9 01:44.030 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
یوسف کلته امیر مختومی 1000 50.0 5 / 9 01:01.970 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
یوسف کلته امیر مختومی 1000 50.0 9 / 10 01:05.130 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
یوسف کلته قربان محمد اودک 1000 50.0 9 / 11 01:03.360 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
یوسف کلته قربان محمد اودک 1600 50.0 6 / 8 01:45.130 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1600 0.0 6 / 7 01:47.520 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 0.0 3 / 8 01:04.520 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
یوسف کلته اسحاق قاضلی کر 1000 0.0 5 / 9 01:02.050 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
یوسف کلته هادی یمرعلی 1000 0.0 9 / 10 01:04.250 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
یوسف کلته امیر مختومی 1500 0.0 2 / 6 01:37.780 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
یوسف کلته امیر مختومی 1000 0.0 5 / 10 01:02.300 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
یوسف کلته امیر مختومی 1000 0.0 1 / 11 01:00.630 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
یوسف کلته عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 9 01:04.250 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
یوسف کلته امیر مختومی 1000 0.0 7 / 9 01:06.020 -