گل بهارک 12 ساله مادیان
کشیکچی
بهارک
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
هوشنگ کم بایجان ایری 1000 0.0 12 / 12 01:08.330 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
هوشنگ کم عبدالناصر قزل 1000 0.0 7 / 9 01:06.950 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
هوشنگ کم محمود قولرعطا 1000 0.0 9 / 11 01:06.420 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
یعقوب ایری آرش ایری 1000 0.0 9 / 12 01:08.420 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
یعقوب ایری آرش ایری 1000 0.0 5 / 11 01:08.110 -