سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
عظیم قره جه هوشنگ کم بایجان ایری 1000 0 12 01:08.330
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
حاج سبحان بردی قره جه هوشنگ کم عبدالناصر قزل 1000 0 7 01:06.950
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
حاج سبحان بردی قره جه هوشنگ کم محمود قولرعطا 1000 0 9 01:06.420
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
حاج سبحان بردی قره جه یعقوب ایری آرش ایری 1000 0 9 01:08.420
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
حاج سبحان بردی قره جه یعقوب ایری آرش ایری 1000 0 5 01:08.110