سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
عظیم قره جه هوشنگ کم بایجان ایری 1000 12 01.08.33
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
حاج سبحان بردی قره جه هوشنگ کم عبدالناصر قزل 1000 7 1:06:95
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1387/04/28
حاج سبحان بردی قره جه هوشنگ کم محمود قولرعطا 1000 9 1:06:42
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/24
حاج سبحان بردی قره جه یعقوب ایری آرش ایری 1000 9 1:08:42
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/20
حاج سبحان بردی قره جه یعقوب ایری آرش ایری 1000 5 1:08:11