سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50 5 1:39.97
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 8 1:02.91
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50 1 1:36.90
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 2 1:05.86
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 7 1:01.42
هفته هشتم تابستانه - تهران
1391/07/13
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 3 1:03.03
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
امید بدراقی مجید صالح پور 1000 51 7 1:04.062
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
امید بدراقی محمدشریف تاتاری مهران علایی قوجق 1550 51 8 1:48.34
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
امید بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 51
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
امید بدراقی محمدشریف تاتاری عید محمد غراوی 1000 10 1:05.24
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
امید بدراقی محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1500 2 1:38.70
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
امید بدراقی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1500 6 1:40.70
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
امید بدراقی محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1000 3 1:03.50
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
امید بدراقی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 2 1:02.46
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
امید بدراقی محمد فیوج قربان محمد اودک 1000 9 1:05.94
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
امید بدراقی محمد فیوج عبداله قولرعطا 1000 6 1:08.77