خواری 9 ساله مادیان
هیلد چیف
سلوی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 10,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 6,250,000
آق قلا 5 1 2 20.00% 30,250,000
تهران 2 0 1 0.00% 4,950,000
مجموع 15 1 6 6.67% 51,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50.0 5 / 6 01:39.970 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 8 / 8 01:02.910 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50.0 1 / 10 01:36.900 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 12 01:05.860 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 7 / 12 01:01.420 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1391/07/13
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51.0 3 / 11 01:03.030 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
مجید صالح پور بی نام 1000 51.0 7 / 8 01:04.062 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
محمدشریف تاتاری مهران علایی قوجق 1550 51.0 8 / 9 01:48.340 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
محمدشریف تاتاری بی نام 1000 51.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
محمدشریف تاتاری عید محمد غراوی 1000 0.0 10 / 11 01:05.240 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1500 0.0 2 / 7 01:38.700 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 / 12 01:40.700 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1000 0.0 3 / 12 01:03.500 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 11 01:02.460 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
محمد فیوج قربان محمد اودک 1000 0.0 9 / 9 01:05.940 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
محمد فیوج عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 7 01:08.770 -