سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50 5 01:39.970
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 8 01:02.910
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1600 50 1 01:36.900
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 2 01:05.860
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 7 01:01.420
هفته هشتم تابستانه - تهران
1391/07/13
امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 3 01:03.030
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
امید بدراقی مجید صالح پور 1000 51 7 01:04.062
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
امید بدراقی محمدشریف تاتاری مهران علایی قوجق 1550 51 8 01:48.340
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
امید بدراقی محمدشریف تاتاری 1000 51
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
امید بدراقی محمدشریف تاتاری عید محمد غراوی 1000 0 10 01:05.240
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
امید بدراقی محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1500 0 2 01:38.700
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
امید بدراقی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1500 0 6 01:40.700
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
امید بدراقی محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک 1000 0 3 01:03.500
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
امید بدراقی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:02.460
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
امید بدراقی محمد فیوج قربان محمد اودک 1000 0 9 01:05.940
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
امید بدراقی محمد فیوج عبداله قولرعطا 1000 0 6 01:08.770