سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
جلال الدین خوشکام عبدالرحمان مختومی 1550 50
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
جلال الدین خوشکام عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 8 01:04.140
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
جلال الدین خوشکام عبدالرحمان مختومی 1550 0
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
جلال الدین خوشکام عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1500 0 6 01:37.590
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی 1500 0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:02.870
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0 6 01:04.200
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0 1 01:02.120
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی قربان محمد اودک 1000 0 4 01:03.340
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0 4 01:06.190