درنام 9 ساله مادیان
چکیت
درنا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 7,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 15,000,000
مجموع 7 1 2 14.29% 22,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
عبدالرحمان مختومی بی نام 1550 50.0 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 8 / 12 01:04.140 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
عبدالرحمان مختومی بی نام 1550 0.0 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 / 10 01:37.590 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
عبدالرحمان مختومی بی نام 1500 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 11 01:02.870 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0.0 6 / 11 01:04.200 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 1 / 7 01:02.120 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
عبدالرحمان مختومی قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 11 01:03.340 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 7 01:06.190 -