سلکشن 9 ساله مادیان
کاسپین کو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 5 33.33% 89,750,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 7,350,000
آق قلا 3 1 1 33.33% 27,500,000
تهران 8 2 6 25.00% 87,400,000
مجموع 19 5 13 26.32% 212,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 3 / 6 01:01.730 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/29
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1600 53.0 2 / 5 01:41.870 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 53.0 3 / 6 01:39.610 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 6 01:04.220 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
عبدالرحمان مختومی بی نام 1000 51.0 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51.0 3 / 6 01:30.880 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 5 01:00.800 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 2 / 4 01:00.570 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1650 50.0 4 / 6 01:44.490 -
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 51.0 3 / 8 01:35.950 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1600 55.0 1 / 7 01:37.290 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 7 00:58.610 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 7 / 7 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53.0 1 / 8 01:34.480 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1391/06/24
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53.0 3 / 6 01:33.890 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 5 / 6 01:01.510 -
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 1 / 7 01:01.430 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50.0 6 / 8 01:02.750 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
عبدالرحمان مختومی بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
عبدالرحمان مختومی بی نام 1400 0.0 5 / 6 01:03.970 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 4 01:05.310 -