سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 53 3 01:01.730
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/29
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1600 53 2 01:41.870
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 53 3 01:39.610
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:04.220
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1000 51
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51 3 01:30.880
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:00.800
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 54 2 01:00.570
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1650 50 4 01:44.490
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 51 3 01:35.950
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1600 55 1 01:37.290
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 00:58.610
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 7
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 1 01:34.480
هفته پنجم تابستانه - تهران
1391/06/24
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 3 01:33.890
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 01:01.510
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 01:01.430
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50 6 01:02.750
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1000 0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1400 0 5 01:03.970
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:05.310