سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 53 3 1:01.73
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/29
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1600 53 2 1:41.87
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 53 3 1:39.61
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:04.22
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1000 51
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51 3 1:30.88
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 1:00.80
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 54 2 1:00.57
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1650 50 4 1:44.49
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 51 3 1:35.95
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1600 55 1 1:37.29
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 0:58.61
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 7  
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 1 1:34.48
هفته پنجم تابستانه - تهران
1391/06/24
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 3 1:33.89
هفته چهارم تابستانه - تهران
1391/06/17
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 1:01.51
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 1:01.43
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50 6 1:02.75
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1000
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی 1400 5 1:03.97
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 1 1:05.31