آترینه 9 ساله مادیان
هیلد چیف
آترین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 7 8.33% 64,950,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 7 3 6 42.86% 107,850,000
مجموع 22 4 13 18.18% 172,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 2200 55.0 4 / 7 02:30.630 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1550 54.0 3 / 8 01:40.340 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 53.0 6 / 9 01:01.750 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 56.0 6 / 7 01:05.950 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 4 / 6 01:02.150 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1500 55.0 2 / 4 01:41.010 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 2 / 5 01:01.530 -
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
عبدالرحمان مختومی بی نام 1000 56.0 3 / 6 01:02.160 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 56.0 4 / 5 01:36.690 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1600 57.0 8 / 9 01:38.500 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
عبدالرحمان مختومی بی نام 1000 53.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 5 / 6 00:59.300 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 52.0 1 / 6 01:32.690 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53.0 1 / 8 01:30.760 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 1 / 8 01:01.440 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1700 50.0 1 / 9 01:49.520 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 53.0 3 / 8 01:42.080 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 2 / 12 01:00.790 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 10 / 10 01:05.750 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 11 01:02.750 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 11 01:03.280 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 12 01:03.080 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
عید قلی قربانی بی نام 1000 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 7 01:05.040 -