سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 2200 55 4 02:30.630
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1550 54 3 01:40.340
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 53 6 01:01.750
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 56 6 01:05.950
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55 4 01:02.150
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1500 55 2 01:41.010
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55 2 01:01.530
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی 1000 56 3 01:02.160
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 56 4 01:36.690
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1600 57 8 01:38.500
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی 1000 53
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 54 5 00:59.300
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 52 1 01:32.690
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 1 01:30.760
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 01:01.440
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1700 50 1 01:49.520
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حسن جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 53 3 01:42.080
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 51 2 01:00.790
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
سلیمان آوری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 10 01:05.750
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
سلیمان آوری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 01:02.750
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سلیمان آوری تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 4 01:03.280
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
سلیمان آوری تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 0 2 01:03.080
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
سلیمان آوری عید قلی قربانی 1000 0
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
حاجی بردی وحلجی داود آوری عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:05.040