سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/24
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 2200 55 4 2:30.63
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1550 54 3 1:40.34
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
حاج جبار چوگان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 1000 53 6 1:01.75
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 56 6 1:05.95
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55 4 1:02.15
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1500 55 2 1:41.01
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 55 2 1:01.53
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی 1000 56 3 1:02.16
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1392/02/26
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 56 4 1:36.69
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1600 57 8 1:38.50
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1392/01/22
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی 1000 53
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 54 5 0:59.30
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 52 1 1:32.69
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 53 1 1:30.76
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
قویداده ی جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 1:01.44
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1700 50 1 1:49.52
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حسن جوهری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1550 53 3 1:42.08
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/22
سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 51 2 1:00.79
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
سلیمان آوری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 10 1:05.75
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
سلیمان آوری تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:02.75
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سلیمان آوری تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 4 1:03.28
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
سلیمان آوری تویلی قربانی فیض الله رجال 1000 2 1:03.08
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
سلیمان آوری عید قلی قربانی 1000
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
حاجی بردی وحلجی داود آوری عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 3 1:05.04