سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/09
ارازقلیچ پقه نصرت ا... خوجملی قربان محمد اودک 1000