ملکه 9 ساله مادیان
گلناز15
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 15,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 15,000,000