نازنین 13 ساله مادیان
ولوشین
شاناجین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 7 8.33% 62,750,000
تهران 5 3 3 60.00% 50,000,000
مجموع 17 4 10 23.53% 112,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1389/07/16
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1500 50.0 5 / 5 01:38.550 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1400 56.0 1 / 5 01:30.550 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1400 55.0 1 / 6 01:31.680 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 52.0 5 / 7 01:02.180 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 0 تا 102 خسرو دریانی مجید ایری محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 5 00:59.550 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری فیض الله رجال 1550 54.0 5 / 8 01:45.300 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1550 52.0 2 / 6 01:40.550 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 52.0 3 / 5 00:59.160 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 54.0 1 / 5 00:59.530 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 24 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:01.060 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
تروبرد خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 1550 0.0 6 / 6 01:44.040 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
هنديکاپ خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1700 54.0 2 / 7 01:48.970 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 12 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1550 0.0 2 / 7 01:43.270 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 8 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 4 / 7 01:01.570 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 12 تا 74 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 3 / 8 01:02.560 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
از 0 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 1 / 9 01:02.750 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 10 تا 74 خسرو دریانی علی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 5 01:04.480 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/12
از 0 تا 52 خسرو دریانی علی خوجملی 1000 54.0 -