چیتاچیف 9 ساله مادیان
هیلد چیف
ملتونیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 3 0.00% 22,000,000
مجموع 5 0 3 0.00% 22,000,000