کلودیا 9 ساله مادیان
دلرد
آی راتین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 1 0.00% 6,250,000
مجموع 1 0 1 0.00% 6,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1000 0.0 2 / 6 01:05.820 -