سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
محمدامین هیوه چی اراز زارعی کسلخه 1000 0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
بهروز ومرحوم پیروز نظری اراز زارعی کسلخه محمود رجال 1000 0 2 01:05.820