سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53 9 01:03.010
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1600 50 4 01:44.120
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50 5 00:58.410
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی 1400 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1400 54 3 01:32.150
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 55 3 01:01.620
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1600 53 2 01:41.830
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1550 53 1 01:37.660
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1700 53 1 01:50.270
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 51 5 01:03.070
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
حنیف رادنیا نورمحمد اونق 1500 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حنیف رادنیا نورمحمد اونق کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:02.060
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 0 3 01:02.350
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق یاسر جرجانی 1000 0 2 01:02.500
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق 1000 0
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0 2 01:04.150