سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53 9 1:03.01
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1600 50 4 1:44.12
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50 5 0:58.41
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی 1400 50
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1400 54 3 1:32.15
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 55 3 1:01.620
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1600 53 2 1:41.83
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1550 53 1 1:37.66
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1700 53 1 1:50.27
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
حنیف رادنیا نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 51 5 1:03.07
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
حنیف رادنیا نورمحمد اونق 1500
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حنیف رادنیا نورمحمد اونق کمال دالی جه عطا 1000 2 1:02.06
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 3 1:02.35
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق یاسر جرجانی 1000 2 1:02.50
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق 1000
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
آق اویلی رادنیا نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 2 1:04.15