دازگل 9 ساله مادیان
هیلد چیف
دازمرضیه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 5 16.67% 47,700,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 32,750,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 2 0.00% 12,450,000
مجموع 13 2 9 15.38% 92,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 9 / 9 01:03.010 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1600 50.0 4 / 8 01:44.120 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 5 / 10 00:58.410 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1391/07/21
رحیم بردی مهرانی بی نام 1400 50.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1400 54.0 3 / 8 01:32.150 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 55.0 3 / 8 01:01.620 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1600 53.0 2 / 11 01:41.830 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1550 53.0 1 / 10 01:37.660 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1700 53.0 1 / 11 01:50.270 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
نورمحمد اونق فیض الله رجال 1000 51.0 5 / 12 01:03.070 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
نورمحمد اونق بی نام 1500 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
نورمحمد اونق کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 9 01:02.060 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
نورمحمد اونق عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 11 01:02.350 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
نورمحمد اونق یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 10 01:02.500 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/30
نورمحمد اونق بی نام 1000 0.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 1000 0.0 2 / 9 01:04.150 -