ایتس مای بست 12 ساله مادیان
ایگ لیزیا
یوهانا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 3 40.00% 42,950,000
تهران 2 2 2 100.00% 30,000,000
مجموع 7 4 5 57.14% 72,950,000