سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی 1550 50
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی 1000 50
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی 1000 52
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی ستار مهرانی 1550 52 1 01:46.080
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی یاسر جرجانی 1000 51 3 01:05.600
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 50 3 01:05.530
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی 1600 50
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 6 01:02.920
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
عبدالجمیل حسن قاسمی غیاث غفوری 1650 50
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
عبدالجمیل حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد امین محمدی 1000 50 4 01:01.190
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
عبدالجمیل حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد عید محمد غراوی 1000 50 7 00:58.712
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
مرحوم حاج نازبردی حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد ستار مهرانی 1600 52 2 01:38.120
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
سبحان بردی حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد نادر صالح پور 1000 52 4 01:00.180
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
حاج حلیم بردی حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 1600 52
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
حاج حلیم بردی حسن قاسمی نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:01.890
هفته هفتم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/23
سبحان بردی حسن قاسمی سلیمان توسلی توماچ 1000 52
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
سبحان بردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 50 6 01:04.600
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سبحان بردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 6 01:06.120
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
سبحان بردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 0 4 01:03.700
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
سبحان بردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000 0 1
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
مرحوم حاج نازبردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 0 6 01:06.260
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
مرحوم حاج نازبردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0 2 01:05.350
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
مرحوم حاج نازبردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0 4 01:05.040