هالیتا 9 ساله مادیان
دلرد
گلی تا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 47,550,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 6 2 3 33.33% 44,250,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 17 3 7 17.65% 91,800,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
تویلی قربانی بی نام 1550 50.0 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
تویلی قربانی بی نام 1000 50.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
تویلی قربانی ستار مهرانی 1550 52.0 1 / 9 01:46.080 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
تویلی قربانی یاسر جرجانی 1000 51.0 3 / 12 01:05.600 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
تویلی قربانی محمد خوجملی 1000 50.0 3 / 8 01:05.530 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
تویلی قربانی بی نام 1600 50.0 -
هفته یازدهم تابستانه - تهران
1392/07/11
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 6 / 8 01:02.920 -
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
غیاث غفوری بی نام 1650 50.0 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
نورمحمد کوچک نژاد امین محمدی 1000 50.0 4 / 11 01:01.190 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1392/01/15
نورمحمد کوچک نژاد عید محمد غراوی 1000 50.0 7 / 10 00:58.712 -
هفته دوازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/06
نورمحمد کوچک نژاد ستار مهرانی 1600 52.0 2 / 7 01:38.120 -
هفته دهم پاییزه - آق قلا
1391/10/15
نورمحمد کوچک نژاد نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 10 01:00.180 -
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 1600 52.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 11 01:01.890 -
هفته هفتم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/23
سلیمان توسلی توماچ بی نام 1000 52.0 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 50.0 6 / 9 01:04.600 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 6 01:06.120 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:03.700 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000 0.0 1 / 11 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:06.260 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 8 01:05.350 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:05.040 -