سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - آق قلا
1391/10/21
اسما دوجی وشیماکلته عبدالعظیم اونق قربان محمد اودک 1000 51 9 1:03.93
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
عبدالملک ومحمد نیازی عبدالقیوم اونق عبدالناصر قزل 1000 51 9 1:12.24
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
یوسف قلیچی عنایت اله قول لرعطا متین آموت 1000 3 1:04.53