سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0 5 01:01.610
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مهرسام کربلائی مراد رشید ایری 1400 0 6 01:04.080
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
محمد و سارا یاسری رشید ایری قربان محمد اودک 1000 0 1 01:04.170
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
محمد و سارا یاسری رشید ایری فیض الله رجال 1000 0 4 01:03.770