سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 5 1:01.61
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مهرسام کربلائی مراد رشید ایری 1400 6 1:04.08
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
محمد و سارا یاسری رشید ایری قربان محمد اودک 1000 1 1:04.17
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
محمد و سارا یاسری رشید ایری فیض الله رجال 1000 4 1:03.77