ریونوبل 9 ساله مادیان
لهن گرین
ریوفرمول
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 16,000,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 1 25.00% 16,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 6 01:01.610 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
رشید ایری بی نام 1400 0.0 6 / 6 01:04.080 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
رشید ایری قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 6 01:04.170 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
رشید ایری فیض الله رجال 1000 0.0 4 / 6 01:03.770 -