سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 2200 54 4 2:28.53
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 54 3 1:40.27
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 54 3 1:00.78
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 52 1 1:00.79
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 50 1 1:39.32
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
ملک محمد قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 55 2 1:01.66
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 4 1:02.65
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1000 55 2 0:59.03
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1550 53 2 1:35.72
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 0:59.07
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
ملک محمد قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 0:58.29
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مرحوم آنه طواق صوفی قوجق نژاد امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 4  
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 50 5 1:01.01
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
قوجق قلی قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1400 52 4 1:37.31
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
قوجق قلی قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 1:01.38
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
مرحوم قره طواق کوچک امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 1 0:59.08
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 1 1:01.13
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 1 1:00.96