سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 2200 54 4 02:28.530
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 54 3 01:40.270
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 54 3 01:00.780
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 52 1 01:00.790
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 50 1 01:39.320
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
ملک محمد قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 55 2 01:01.660
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 4 01:02.650
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1000 55 2 00:59.030
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1550 53 2 01:35.720
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
ملک محمد قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 00:59.070
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
ملک محمد قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51 3 00:58.290
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
مرحوم آنه طواق صوفی قوجق نژاد امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 51 4
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 50 5 01:01.010
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
قوجق قلی قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1400 52 4 01:37.310
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
قوجق قلی قوجق نژاد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:01.380
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
مرحوم قره طواق کوچک امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 00:59.080
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:01.130
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:00.960