اسکارلت 9 ساله مادیان
استیل پتال
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 5 9 50.00% 199,500,000
بندرترکمن 3 1 3 33.33% 55,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 7,350,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 18 6 13 33.33% 261,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 2200 54.0 4 / 5 02:28.530 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/18
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 54.0 3 / 7 01:40.270 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/27
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 54.0 3 / 5 01:00.780 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/20
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 6 01:00.790 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/06
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 50.0 1 / 5 01:39.320 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 55.0 2 / 7 01:01.660 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 5 01:02.650 -
هفته یازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/31
مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1000 55.0 2 / 5 00:59.030 -
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مجید صالح پور کمال دالی جه عطا 1550 53.0 2 / 8 01:35.720 -
هفته چهارم بهاره - بندرترکمن
1392/02/20
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 6 00:59.070 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1392/01/23
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 3 / 7 00:58.290 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1392/01/16
امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 51.0 4 / 7 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 50.0 5 / 7 01:01.010 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1400 52.0 4 / 4 01:37.310 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 7 01:01.380 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 00:59.080 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 5 01:01.130 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 01:00.960 -