الیکا 10 ساله مادیان
ساسان
گل برناق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 15,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 15,000,000