سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
مهرداد عزیزی رشید روشنی 1000 50
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
مهرداد عزیزی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1500 56 3 1:40.30
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
مهرداد عزیزی رشید روشنی امین محمدی 1400 50 4 1:31.87
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مهرداد عزیزی رشید روشنی 1000 50
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
مهرداد عزیزی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1000 55 3 1:01.60
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مهرداد عزیزی جمشید روشنی نورمحمد بهادر 1650 50 5 1:45.13
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
مهرداد عزیزی جمشید روشنی 1000 50
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مهرداد عزیزی امیر جعفرپور نورمحمد بهادر 1550 53 4 1:36.09
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
مهرداد عزیزی امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1550 50 4 1:36.65
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آرمین نگهی امیر جعفرپور احمد پقه 1000 50 8 0:59.27
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1600 50 4 1:44.00
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 1:01.21
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی متین آموت 1400 55 2 1:32.53
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1700 50 10 1:49.96
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 51 2 1:38.01
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 52 4 1:38.20
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1700 52 1 1:47.51
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53 1 1:39.55
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51 2 1:01.99
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 3 1:01.05
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1500 6 1:38.95
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی نادر صالح پور 1000 4 1:02.04
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی 1400 4 1:03.07
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 1 1:04.06