میامی 9 ساله مادیان
فشن فایل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 3 6 30.00% 91,800,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 7 0 3 0.00% 25,450,000
مجموع 21 3 9 14.29% 117,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
رشید روشنی بی نام 1000 50.0 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
رشید روشنی نورمحمد بهادر 1500 56.0 3 / 5 01:40.300 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
رشید روشنی امین محمدی 1400 50.0 4 / 6 01:31.870 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
رشید روشنی بی نام 1000 50.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
رشید روشنی نورمحمد بهادر 1000 55.0 3 / 4 01:01.600 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
جمشید روشنی نورمحمد بهادر 1650 50.0 5 / 6 01:45.130 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
جمشید روشنی بی نام 1000 50.0 -
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
امیر جعفرپور نورمحمد بهادر 1550 53.0 4 / 8 01:36.090 -
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1550 50.0 4 / 6 01:36.650 -
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
امیر جعفرپور احمد پقه 1000 50.0 8 / 9 00:59.270 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1600 50.0 4 / 8 01:44.000 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 5 / 8 01:01.210 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
امانقلی خوجملی متین آموت 1400 55.0 2 / 4 01:32.530 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1700 50.0 10 / 11 01:49.960 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 51.0 2 / 6 01:38.010 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 4 / 6 01:38.200 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1700 52.0 1 / 6 01:47.510 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53.0 1 / 8 01:39.550 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 2 / 6 01:01.990 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 8 01:01.050 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1500 0.0 6 / 7 01:38.950 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
امانقلی خوجملی نادر صالح پور 1000 0.0 4 / 5 01:02.040 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
امانقلی خوجملی بی نام 1400 0.0 4 / 6 01:03.070 -
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 1 / 6 01:04.060 -