سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
مهرداد عزیزی رشید روشنی 1000 50
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
مهرداد عزیزی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1500 56 3 01:40.300
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
مهرداد عزیزی رشید روشنی امین محمدی 1400 50 4 01:31.870
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
مهرداد عزیزی رشید روشنی 1000 50
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
مهرداد عزیزی رشید روشنی نورمحمد بهادر 1000 55 3 01:01.600
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مهرداد عزیزی جمشید روشنی نورمحمد بهادر 1650 50 5 01:45.130
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
مهرداد عزیزی جمشید روشنی 1000 50
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
مهرداد عزیزی امیر جعفرپور نورمحمد بهادر 1550 53 4 01:36.090
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
مهرداد عزیزی امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1550 50 4 01:36.650
هفته هفتم بهاره - آق قلا
1392/01/30
آرمین نگهی امیر جعفرپور احمد پقه 1000 50 8 00:59.270
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1600 50 4 01:44.000
هفته نهم تابستانه - تهران
1391/07/14
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 52 5 01:01.210
هفته ششم تابستانه - تهران
1391/06/31
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی متین آموت 1400 55 2 01:32.530
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1700 50 10 01:49.960
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/05
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 51 2 01:38.010
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/29
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 52 4 01:38.200
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1700 52 1 01:47.510
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/08
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53 1 01:39.550
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 51 2 01:01.990
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی فیض الله رجال 1000 0 3 01:01.050
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1500 0 6 01:38.950
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی نادر صالح پور 1000 0 4 01:02.040
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی 1400 0 4 01:03.070
هفته هجدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/19
مهرداد عزیزی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 0 1 01:04.060