سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
آی نور و آیدین شیخ ناصر حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52 6 1:04.86
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
باشگاه سوارکاری زرین ناصر حاجی زاده امین محمدی 1550 52 9 1:50.36
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهرام حاجی زاده نادر صالح پور 1000 52 10 1:07.80
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
ملیکا آهی بهنام تاجی زاده فیض الله رجال 1650 52 4 1:47.22
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
ملیکا آهی بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1550 51 3 1:38.24
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
اسلام قره قولپاقی و رسول قره داشلی بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1000 51 8 1:02.77
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
اسلام قره قولپاقی و رسول قره داشلی بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1600 51 9 1:38.988
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری 1600 51
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 51 6 1:02.31
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 51 4 1:41.41
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری عبدالخالق چپرلی 1000 51 8 1:01.84
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 3 1:01.78
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری فیض الله رجال 1700 50 7 1:51.51
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری فیض الله رجال 1600 52 2 1:44.05
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری محمد خوجملی 1000 52 6 1:03.24
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری ستار مهرانی 1550 8 1:42.28
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1000 3 1:03.56
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری ستار مهرانی 1500 2 1:36.63
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری امین محمدی 1000 5 1:02.80
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری یاسر جرجانی 1000 3 1:01.53
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 4 1:38.80
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 1 1:39.68
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 4 1:03.59
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 2 1:03.13
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی قربان محمد اودک 1000  
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مرحوم حاج دگیش باستان جلال ایری احمد پقه 1000 9 1:05.22
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
مرحوم حاج دگیش باستان جلال ایری احمد پقه 1000 7 1:09.26