دوبی کلاسیک 9 ساله مادیان
آگوگ
بی نظیر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 1 6 6.25% 47,250,000
بندرترکمن 7 0 2 0.00% 12,900,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 26 1 8 3.85% 60,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
ناصر حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 6 01:04.860 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
ناصر حاجی زاده امین محمدی 1550 52.0 9 / 9 01:50.360 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
بهرام حاجی زاده نادر صالح پور 1000 52.0 10 / 12 01:07.800 -
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
بهنام تاجی زاده فیض الله رجال 1650 52.0 4 / 10 01:47.220 -
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1550 51.0 3 / 9 01:38.240 -
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1000 51.0 8 / 10 01:02.770 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1600 51.0 9 / 10 01:38.988 -
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
عبدالخالق ایری بی نام 1600 51.0 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 51.0 6 / 8 01:02.310 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 51.0 4 / 9 01:41.410 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
احمد ایری عبدالخالق چپرلی 1000 51.0 8 / 9 01:01.840 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
احمد ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 3 / 10 01:01.780 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
احمد ایری فیض الله رجال 1700 50.0 7 / 10 01:51.510 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
بهروز ایری فیض الله رجال 1600 52.0 2 / 8 01:44.050 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
بهروز ایری محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 12 01:03.240 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
بهروز ایری ستار مهرانی 1550 0.0 8 / 11 01:42.280 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 10 01:03.560 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
بهروز ایری ستار مهرانی 1500 0.0 2 / 10 01:36.630 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
بهروز ایری امین محمدی 1000 0.0 5 / 11 01:02.800 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
بهروز ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 10 01:01.530 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 0.0 4 / 8 01:38.800 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 12 01:39.680 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 12 01:03.590 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 11 01:03.130 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
حاجی محمد نوایی قربان محمد اودک 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
جلال ایری احمد پقه 1000 0.0 9 / 11 01:05.220 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
جلال ایری احمد پقه 1000 0.0 7 / 9 01:09.260 -