سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
آی نور و آیدین شیخ ناصر حاجی زاده محمد خوجملی 1000 52 6 01:04.860
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
باشگاه سوارکاری زرین ناصر حاجی زاده امین محمدی 1550 52 9 01:50.360
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهرام حاجی زاده نادر صالح پور 1000 52 10 01:07.800
هفته چهاردهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/13
ملیکا آهی بهنام تاجی زاده فیض الله رجال 1650 52 4 01:47.220
هفته هفتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/09
ملیکا آهی بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1550 51 3 01:38.240
هفته دوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/13
اسلام قره قولپاقی و رسول قره داشلی بهنام تاجی زاده امان محمد قلرعطا 1000 51 8 01:02.770
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
اسلام قره قولپاقی و رسول قره داشلی بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1600 51 9 01:38.988
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری 1600 51
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 51 6 01:02.310
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی علی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 51 4 01:41.410
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری عبدالخالق چپرلی 1000 51 8 01:01.840
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 3 01:01.780
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مرحوم حاجی آنه بردی قره قولپاقی و قلیچی احمد ایری فیض الله رجال 1700 50 7 01:51.510
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری فیض الله رجال 1600 52 2 01:44.050
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.240
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/17
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری ستار مهرانی 1550 0 8 01:42.280
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی بهروز ایری کمال دالی جه عطا 1000 0 3 01:03.560
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری ستار مهرانی 1500 0 2 01:36.630
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/09
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری امین محمدی 1000 0 5 01:02.800
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری بهروز ایری یاسر جرجانی 1000 0 3 01:01.530
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 0 4 01:38.800
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1500 0 1 01:39.680
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0 4 01:03.590
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/12
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0 2 01:03.130
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
مرحوم حاج دگیش باستان حاجی محمد نوایی قربان محمد اودک 1000 0
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مرحوم حاج دگیش باستان جلال ایری احمد پقه 1000 0 9 01:05.220
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
مرحوم حاج دگیش باستان جلال ایری احمد پقه 1000 0 7 01:09.260