دل سان 9 ساله مادیان
دلبر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 3 0.00% 17,550,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 24,050,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 5 7.69% 41,600,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
امید ایری ستار مهرانی 1600 51.0 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
امید ایری ستار مهرانی 1000 51.0 7 / 10 01:00.720 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
مجید ایری احمد پقه 1550 51.0 7 / 10 01:39.580 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 51.0 4 / 9 01:50.720 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 50.0 3 / 10 01:49.850 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 50.0 2 / 9 01:43.580 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 4 / 12 01:03.630 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
حکیم بردی اندروا بی نام 1500 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000 0.0 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 0.0 1 / 8 01:37.310 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 0.0 3 / 8 01:38.640 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 9 01:03.120 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 0.0 5 / 10 01:05.310 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 9 01:06.910 -