سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
اسماعیل کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1600 51  
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
مهندس کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1000 51 7 1:00.72
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
مهندس کاظمی مجید ایری احمد پقه 1550 51 7 1:39.58
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 51 4 1:50.72
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 50 3 1:49.85
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 50 2 1:43.58
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 4 1:03.63
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا 1500
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000  
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 1 1:37.31
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 3 1:38.64
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 6 1:03.12
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 5 1:05.31
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 3 1:06.91