سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم پاییزه - آق قلا
1391/09/17
اسماعیل کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1600 51
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1391/08/19
مهندس کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1000 51 7 01:00.720
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
مهندس کاظمی مجید ایری احمد پقه 1550 51 7 01:39.580
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1391/03/12
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 51 4 01:50.720
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/14
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1700 50 3 01:49.850
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/07
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 50 2 01:43.580
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 4 01:03.630
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا 1500 0
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 1000 0
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1390/05/06
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 0 1 01:37.310
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1500 0 3 01:38.640
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1000 0 6 01:03.120
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا احمد پقه 1000 0 5 01:05.310
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
علی محمد نادرزاده حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 0 3 01:06.910