سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
حاج ساتلق قلیچ کم بهروز کمی کمال دالی جه عطا 1550 0 3 01:42.695
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
حاج ساتلق قلیچ کم بهروز کمی جواد آچاک 1000 0 2 01:00.840