اسکیپی 10 ساله مادیان
شرگارکوئین
پائیزان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 10,000,000
مجموع 2 0 2 0.00% 10,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
بهروز کمی کمال دالی جه عطا 1550 0.0 3 / 8 01:42.695 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/16
بهروز کمی جواد آچاک 1000 0.0 2 / 8 01:00.840 -