بای بای کید 9 ساله مادیان
هیلد چیف
بای بای بن
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 2 0.00% 17,950,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 11,500,000
تهران 5 4 5 80.00% 117,250,000
مجموع 9 4 8 44.44% 146,700,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
عید قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 3 / 7 01:01.840 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
عید قلی قربانی نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 6 01:05.600 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1000 51.0 1 / 5 01:00.670 -
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
امانگلدی خوجملی نادر صالح پور 1000 53.0 2 / 7 01:01.030 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
امانگلدی خوجملی نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 8 01:02.170 -
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
امانگلدی خوجملی بی نام 1000 53.0 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
امانگلدی خوجملی بی نام 1000 50.0 -
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 2 / 5 00:59.860 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 6 00:59.792 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
امانگلدی خوجملی بی نام 1400 0.0 1 / 6 01:01.470 -
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:02.600 -