سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/15
حاجی یارمحمد کدخدامختوم عید قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 54 3 1:01.84
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/01
حاجی یارمحمد کدخدامختوم عید قلی قربانی نادر صالح پور 1000 52 4 1:05.60
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
محمدرضا جواهری امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1000 51 1 1:00.67
هفته دهم تابستانه - تهران
1392/07/05
محمدرضا جواهری امانگلدی خوجملی نادر صالح پور 1000 53 2 1:01.03
هفته هفتم تابستانه - تهران
1392/06/22
حاج عزیز مختوم نژاد امانگلدی خوجملی نادر صالح پور 1000 50 1 1:02.17
هفته اول تابستانه - تهران
1392/06/01
حاج عزیز مختوم نژاد امانگلدی خوجملی 1000 53
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
حاج عزیز مختوم نژاد امانگلدی خوجملی 1000 50
هفته نهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/10
ایلیارمختوم ونیما ساجدی امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 1000 52 2 0:59.86
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
حاجی یارمحمد کدخدامختوم امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی 1000 2 0:59.792
هفته چهارم تابستانه - تهران
1390/07/01
حاجی یارمحمد کدخدامختوم امانگلدی خوجملی 1400 1 1:01.47
هفته اول تابستانه - تهران
1390/06/11
بازرگانی جواهری گنبد امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی 1000 1 1:02.60