آناهیتا 9 ساله مادیان
گل مایسا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 3 11.11% 26,200,000
بندرترکمن 5 3 4 60.00% 82,250,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 0 0.00% 0
مجموع 20 4 7 20.00% 108,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
نوری قورچایی ستار مهرانی 1550 53.0 4 / 5 01:46.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53.0 6 / 7 01:04.120 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
نوری قورچایی نادر صالح پور 1600 50.0 4 / 4 01:49.360 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53.0 4 / 5 01:02.260 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
نوری قورچایی نورمحمد بهادر 1500 52.0 4 / 4 01:41.600 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 52.0 5 / 5 01:04.800 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1700 50.0 5 / 5 01:46.490 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
نوری قورچایی احمد پقه 1000 55.0 7 / 9 01:01.550 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
نوری قورچایی احمد پقه 1600 50.0 1 / 8 01:39.390 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1550 51.0 1 / 9 01:40.120 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 9 01:00.160 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
نوری قورچایی بی نام 1000 51.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0.0 6 / 10 01:03.880 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 10 01:02.350 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
نوری قورچایی فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 10 01:02.040 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
نوری قورچایی فیض الله رجال 1500 0.0 3 / 8 01:38.430 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 5 / 6 01:02.770 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 12 01:02.150 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0.0 6 / 8 01:03.250 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
نوری قورچایی متین آموت 1000 0.0 2 / 11 01:02.140 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 6 / 9 01:05.340 -