سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی ستار مهرانی 1550 53 4 1:46.71
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
مهدی قوری جای نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53 6 1:04.12
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1600 50 4 1:49.36
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
علی صفری باهوش نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53 4 1:02.26
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
علی صفری باهوش نوری قورچایی نورمحمد بهادر 1500 52 4 1:41.60
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
علی صفری باهوش نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 52 5 1:04.80
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
علی صفری باهوش نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1700 50 5 1:46.49
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی احمد پقه 1000 55 7 1:01.55
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
علی صفری باهوش نوری قورچایی احمد پقه 1600 50 1 1:39.39
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
علی صفری باهوش نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1550 51 1 1:40.12
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
علی صفری باهوش نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 51 1 1:00.16
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
علی صفری باهوش نوری قورچایی 1000 51
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 6 1:03.88
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 2 1:02.35
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
علی صفری باهوش نوری قورچایی فیض الله رجال 1000 5 1:02.04
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
علی صفری باهوش نوری قورچایی فیض الله رجال 1500 3 1:38.43
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
علی صفری باهوش نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 5 1:02.77
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 1 1:02.15
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 6 1:03.25
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی متین آموت 1000 2 1:02.14
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1000 6 1:05.34