سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی ستار مهرانی 1550 53 4 01:46.710
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/26
مهدی قوری جای نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53 6 01:04.120
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1600 50 4 01:49.360
هفته نهم تابستانه - تهران
1392/07/04
علی صفری باهوش نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 53 4 01:02.260
هفته هشتم تابستانه - تهران
1392/06/29
علی صفری باهوش نوری قورچایی نورمحمد بهادر 1500 52 4 01:41.600
هفته چهارم تابستانه - تهران
1392/06/14
علی صفری باهوش نوری قورچایی مهدی قورچای 1000 52 5 01:04.800
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
علی صفری باهوش نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1700 50 5 01:46.490
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی احمد پقه 1000 55 7 01:01.550
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
علی صفری باهوش نوری قورچایی احمد پقه 1600 50 1 01:39.390
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
علی صفری باهوش نوری قورچایی عبدالرحیم آرامیده 1550 51 1 01:40.120
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1391/03/26
علی صفری باهوش نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:00.160
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
علی صفری باهوش نوری قورچایی 1000 51
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0 6 01:03.880
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0 2 01:02.350
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/02
علی صفری باهوش نوری قورچایی فیض الله رجال 1000 0 5 01:02.040
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
علی صفری باهوش نوری قورچایی فیض الله رجال 1500 0 3 01:38.430
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
علی صفری باهوش نوری قورچایی کمال دالی جه عطا 1000 0 5 01:02.770
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0 1 01:02.150
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/13
علی صفری باهوش نوری قورچایی نادر صالح پور 1000 0 6 01:03.250
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی متین آموت 1000 0 2 01:02.140
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1000 0 6 01:05.340