الیندا 10 ساله مادیان
ژنرال
پایا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 3 25.00% 38,250,000
بندرترکمن 4 2 3 50.00% 45,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 3 6 25.00% 83,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1391/11/20
از 30 تا 56 محسن صفری شهرام خوجملی محمد خوجملی 1700 52.0 7 / 9 01:44.480 -
هفته هشتم پاییزه - آق قلا
1391/10/01
از 32 تا 58 محسن صفری امانقلی خوجملی محمد خوجملی 1000 51.0 8 / 9 01:02.110 -
هفته اول تابستانه - تهران
1391/06/03
هندیکاپ نعمت یگانه شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 6 / 8 01:03.130 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/15
هندیکاپ نعمت یگانه شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 4 / 6 01:01.640 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/01
از 30 تا 46 نعمت یگانه شهرام خوجملی متین آموت 1550 51.0 3 / 5 01:39.010 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
از 16 تا 70 نعمت یگانه شهرام خوجملی متین آموت 1000 50.0 1 / 10 01:01.490 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
از 12 تا 34 نعمت یگانه شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 50.0 1 / 8 01:39.130 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
از 12 تا 42 نعمت یگانه شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 2 / 12 01:02.270 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/01
از 12 تا 42 نعمت یگانه شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 50.0 10 / 12 01:04.370 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/06
از 8 تا 34 علیرضا خوجملی شهرام خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 7 01:04.960 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/01
از 8 تا 50 علیرضا خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
از 8 تا 58 زینب خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
از 8 تا 58 زینب خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
مبتدی مهدی آخوند حبیبلی آنه بای خوجملی متین آموت 1000 0.0 1 / 9 01:02.370 -