سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عبداله قولرعطا 1600 53  
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1550 50 4 1:44.34
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1700 52 1 1:53.16
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا کمال دالی جه عطا 1000 51 5 1:04.60
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
سماگل وصحراگل ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1000 4 1:06.84
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
سماگل وصحراگل ایگدری ابراهیم بدویزاده 1500
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سماگل وصحراگل ایگدری ابراهیم بدویزاده احمد پقه 1000 10 1:07.24
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
سماگل وصحراگل ایگدری ابراهیم بدویزاده متین آموت 1000  
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
سماگل وصحراگل ایگدری ابراهیم بدویزاده رامین کر 1000 2  
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
سماگل وصحراگل ایگدری جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000  
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
سماگل وصحراگل ایگدری جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 3 1:04.74