سحرگل 9 ساله مادیان
چکیت
پرنیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 1 25.00% 20,000,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,750,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 6,250,000
مجموع 10 1 3 10.00% 30,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
عنایت اله قول لرعطا عبداله قولرعطا 1600 53.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1550 50.0 4 / 11 01:44.340 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
عنایت اله قول لرعطا عنایت اله قولرعطا 1700 52.0 1 / 10 01:53.160 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
عنایت اله قول لرعطا کمال دالی جه عطا 1000 51.0 5 / 8 01:04.600 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/10
عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 1000 0.0 4 / 8 01:06.840 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
ابراهیم بدویزاده بی نام 1500 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
ابراهیم بدویزاده احمد پقه 1000 0.0 10 / 11 01:07.240 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
ابراهیم بدویزاده متین آموت 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1390/07/15
ابراهیم بدویزاده رامین کر 1000 0.0 2 / 11 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 0.0 3 / 10 01:04.740 -