سکرت دی 13 ساله مادیان
ردسان
اسکارلت دی
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 1 0.00% 4,050,000
بندرترکمن 3 1 3 33.33% 28,800,000
تهران 3 1 2 33.33% 13,000,000
مجموع 12 2 6 16.67% 45,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
رحیم بردی مهرانی بی نام 1000 50.0 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
رحیم بردی مهرانی فیض الله رجال 1000 54.0 6 / 9 01:02.190 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
بهروز ایری احمد پقه 1600 52.0 1 / 6 01:40.450 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
بهروز ایری محمود قولرعطا 1000 52.0 3 / 5 01:02.720 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
بهروز ایری محمد خوجملی 1000 0.0 2 / 7 00:57.330 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
بهروز ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
بهروز ایری یاسر جرجانی 1600 0.0 4 / 6 01:46.270 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 10 01:00.150 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
مجید ایری احمد پقه 1550 0.0 6 / 9 01:51.630 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 9 01:01.030 -
هفته ششم پاییزه - تهران
1387/07/26
مجید ایری عبداله قولرعطا 1400 0.0 1 / 8 01:32.790 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
مجید ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 8 01:00.430 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/09
مجید ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/03
مجید ایری عید محمد غراوی 1000 0.0 5 / 8 01:01.130 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
مجید ایری احمد پقه 1000 0.0 12 / 12 01:06.580 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1386/09/16
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 0.0 -