سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
شهید ایوب رستگار عبدالرحمن قربانی رضا کریمی 1000 0
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
شهید ایوب رستگار عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0 7 01:06.220