سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
شهید ایوب رستگار عبدالرحمن قربانی رضا کریمی 1000  
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
شهید ایوب رستگار عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 7 1:06.22