یکتا 9 ساله مادیان
هیلد چیف
نسرین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1390/07/22
عبدالرحمن قربانی رضا کریمی 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 8 01:06.220 -