سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
وهاب و رضا کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1600 51 7 01:40.020
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
مهندس کاظمی امید ایری احمد پقه 1000 51 5 01:06.150
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
مهندس کاظمی مجید ایری کمال دالی جه عطا 1000 51 8 01:01.540
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1600 51 7 01:48.600
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عبدالجبار مختوم نژاد 1550 50 11 01:48.810
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1000 51 6 01:05.770
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:02.910
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 3 01:04.150
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 01:07.170
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
مهندس کاظمی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0 6 01:07.130
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
مهندس کاظمی جمشید جرجانی 1000 0
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مهندس کاظمی جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 0 5 01:05.460