برق آسا 9 ساله مادیان
فنور
پروین
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 22,500,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 11 1 2 9.09% 22,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
امید ایری ستار مهرانی 1600 51.0 7 / 8 01:40.020 -
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
امید ایری احمد پقه 1000 51.0 5 / 12 01:06.150 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
مجید ایری کمال دالی جه عطا 1000 51.0 8 / 12 01:01.540 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1600 51.0 7 / 10 01:48.600 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
حاجی محمد نوایی عبدالجبار مختوم نژاد 1550 50.0 11 / 11 01:48.810 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1000 51.0 6 / 7 01:05.770 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 11 01:02.910 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 3 / 9 01:04.150 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 5 / 9 01:07.170 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 8 01:07.130 -
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
جمشید جرجانی بی نام 1000 0.0 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 0.0 5 / 8 01:05.460 -