سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه - آق قلا
1391/09/16
وهاب و رضا کاظمی امید ایری ستار مهرانی 1600 51 7 1:40.02
هفته چهارم پاییزه - آق قلا
1391/09/09
مهندس کاظمی امید ایری احمد پقه 1000 51 5 1:06.15
هفته اول پاییزه - آق قلا
1391/08/12
مهندس کاظمی مجید ایری کمال دالی جه عطا 1000 51 8 1:01.54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی ستار مهرانی 1600 51 7 1:48.60
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/09
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عبدالجبار مختوم نژاد 1550 50 11 1:48.81
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی یاسر جرجانی 1000 51 6 1:05.77
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 1:02.91
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/21
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 50 3 1:04.15
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/31
مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 1:07.17
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/19
مهندس کاظمی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 1000 6 1:07.13
هفته اول پاییزه - آق قلا
1390/07/01
مهندس کاظمی جمشید جرجانی 1000
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/31
مهندس کاظمی جمشید جرجانی مصطفی عطایی 1000 5 1:05.46