سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
سارینا مجمع عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر 1600 50 6 1:47.79
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
سارینا مجمع عبدالخالق ایری 1000 50
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50 6 1:45.33
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
سارینا مجمع عبدالخالق ایری متین آموت 1600 52 6 1:50.87
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
سارینا مجمع عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 50 8 1:04.45
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
سارینا مجمع عبدالخالق ایری 1000 50
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50 1 1:42.96
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالاسحاق کم 1550 50 8 1:40.07
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 1 1:03.48
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
سارینا مجمع عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50 9 1:53.72
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
سارینا مجمع عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1000 50 2 1:03.18
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
سارینا مجمع امیر جعفرپور مهران علایی قوجق 1500 3 1:41.22
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
سارینا مجمع امیر جعفرپور امین محمدی 1500 8 1:41.99
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سارینا مجمع امیر جعفرپور متین آموت 1000 6 1:03.92
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
سارینا مجمع امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 3 1:04.12
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
سارینا مجمع امیر جعفرپور علی اونق 1000 7 1:06.40