نازفر 9 ساله مادیان
ساورسول
سامانتا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 11,250,000
بندرترکمن 3 2 2 66.67% 44,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 1 0.00% 5,250,000
مجموع 14 2 5 14.29% 60,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
از 24 تا 38 سارینا مجمع عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر 1600 50.0 6 / 6 01:47.790 -
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
از 16 تا 54 سارینا مجمع عبدالخالق ایری بی نام 1000 50.0 -
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
از 18 تا 50 سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50.0 6 / 9 01:45.330 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
از 14 تا 46 سارینا مجمع عبدالخالق ایری متین آموت 1600 52.0 6 / 10 01:50.870 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
از 24 تا 58 سارینا مجمع عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 50.0 8 / 9 01:04.450 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
از 24 تا 58 سارینا مجمع عبدالخالق ایری بی نام 1000 50.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
از 16 تا 46 سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50.0 1 / 9 01:42.960 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
از 16 تا 58 سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالاسحاق کم 1550 50.0 8 / 10 01:40.070 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
از 8 تا 50 سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50.0 1 / 7 01:03.480 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
از 8 تا 38 سارینا مجمع عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50.0 9 / 11 01:53.720 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
از 4 تا 32 سارینا مجمع عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 7 01:03.180 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
از 2 تا 30 سارینا مجمع امیر جعفرپور مهران علایی قوجق 1500 0.0 3 / 10 01:41.220 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
از 4 تا 46 سارینا مجمع امیر جعفرپور امین محمدی 1500 0.0 8 / 12 01:41.990 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
از 2 تا 70 سارینا مجمع امیر جعفرپور متین آموت 1000 0.0 6 / 11 01:03.920 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
نبرده سارینا مجمع امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 7 01:04.120 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
از 0 تا 50 سارینا مجمع امیر جعفرپور علی اونق 1000 0.0 7 / 10 01:06.400 -