سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - آق قلا
1391/11/05
سارینا مجمع عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر 1600 50 6 01:47.790
هفته هفتم پاییزه - آق قلا
1391/09/30
سارینا مجمع عبدالخالق ایری 1000 50
هفته سوم پاییزه - آق قلا
1391/09/10
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50 6 01:45.330
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
سارینا مجمع عبدالخالق ایری متین آموت 1600 52 6 01:50.870
هفته هفتم تابستانه - تهران
1391/07/07
سارینا مجمع عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 50 8 01:04.450
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
سارینا مجمع عبدالخالق ایری 1000 50
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1391/04/29
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالناصر قزل 1600 50 1 01:42.960
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1391/04/02
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالاسحاق کم 1550 50 8 01:40.070
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1391/03/19
سارینا مجمع عبدالخالق ایری عبدالجبار مختوم نژاد 1000 50 1 01:03.480
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/03/11
سارینا مجمع عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1700 50 9 01:53.720
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/28
سارینا مجمع عبدالخالق ایری کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:03.180
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/24
سارینا مجمع امیر جعفرپور مهران علایی قوجق 1500 0 3 01:41.220
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/03
سارینا مجمع امیر جعفرپور امین محمدی 1500 0 8 01:41.990
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/26
سارینا مجمع امیر جعفرپور متین آموت 1000 0 6 01:03.920
هفته ششم تابستانه - تهران
1390/07/15
سارینا مجمع امیر جعفرپور نادر صالح پور 1000 0 3 01:04.120
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
سارینا مجمع امیر جعفرپور علی اونق 1000 0 7 01:06.400