مائده 9 ساله مادیان
صدرجهان
ایل بانو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
شهرام خوجملی حسین نیک قلب 1000 0.0 6 / 7 01:05.550 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
شهرام خوجملی امین محمدی 1000 0.0 8 / 10 01:05.720 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
شهرام خوجملی متین آموت 1000 0.0 7 / 9 01:06.920 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
شهرام خوجملی بی نام 1000 0.0 -