سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی حسین نیک قلب 1000 6 1:05.55
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی امین محمدی 1000 8 1:05.72
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی متین آموت 1000 7 1:06.92
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی 1000