سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/29
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی حسین نیک قلب 1000 0 6 01:05.550
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/22
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی امین محمدی 1000 0 8 01:05.720
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/10
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی متین آموت 1000 0 7 01:06.920
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1390/07/08
اسماعیل خوجملی شهرام خوجملی 1000 0